Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov:

 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je spoločnosť alaMano, IČO 46074961, so sídlom Račianska 88, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri okresného súda, Bratislava 1, vložka č. 72135/B ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „alaMano s.r.o.“) a na strane druhej je spotrebiteľ.
 2. Prevádzkovateľom internetovej stránky „Obyčajný život“, je spoločnosť alaMano, IČO 46074961, so sídlom Račianska 88, Bratislava,
 1. Poskytovateľ služieb ponúkaných na internetovej stránke je spoločnosť alaMano, IČO 46074961, so sídlom Račianska 88, Bratislava,
 2. Spotrebiteľ je každý návštevník stránky, ktorý  si dohodol konzultáciu prostredníctvom mailovej alebo objednávky.
 3. Službou  je poradenstvo a konzultácia zverejnená na stránke Obyčajný život.sk.
 4. Objednávka vzniká dohodnutím potvrdením termínu konzultácie.
 5. Spotrebiteľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena:

 1. Poskytovateľ je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka:

 1. Objednávka vzniká potvrdením termínu konzultácie prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 1. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou.
 1. Kupujúci po dohodnutej objednávky súhlasí s cenou poskytovanej služby.
 2. Potvrdením objednávky zo strany poskytovateľ vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a poskytovateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 

 

 

Článok IV.

Platobné podmienky:

 1. Za poskytovanú službu je možné platiť po samotnej konzultácii, alebo vopred prevodom na účet.
 1. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

Článok V.

Zrušenie objednávky:

 1. Objednávateľ môže zrušiť termín konzultácie telefonicky, formou sms, alebo mailom, najmenej deň vopred.
 2. Poskytovateľ môže zrušiť termín konzultácie telefonicky, formou sms, alebo mailom, najmenej deň vopred.

 

Článok VI.

Ostatné podmienky:

 1. Konzultácia a poradenstvo /za pomoci vybraných techník/ prebieha v deň a hodinu dohodnutú medzi objednávateľom a poskytovateľom.

 

 

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

 

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 1. Kupujúci je povinný:
 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 1. Predávajúci je povinný:
 • Predmet konzultácie a všetky náležitosti sú výhradne dôverné a poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať všetky informácie od objednávateľ v tajnosti.

 

 

 

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov:

 1. Prevádzkovateľ –  poskytovateľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa tretej osobe.
 2. Prevádzkovateľ –  poskytovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 3. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ –  poskytovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred  ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 5. Osobné údaje nie sú spracúvané na marketingové účely.
 6. Osobné údaje sú uchovávané len na nevyhnutne potrebnú dobu a následne sú likvidované.

 

 

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia:

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente vykonania objednáky.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke..
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 11.10.2017.